top of page

Pal P22

CARÁCTERÍSTICAS DE
MATÈRIA PRIMERA

Acer Estructural amb un límit elàstic garantit superior a 250 N/ mm2, segons norma EN-10142. Recobriment Zenzimir de 20 micres per tots dos que protegeix al pal de la corrosió.

 

Es disposa d’altres recobriments Zn-Al i Zn-Mg ( per encàrrec ) que dupliquen la resistència a la corrosió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Gran resistència mecànica

Plecs en la cara frontal que li donen una gran resistència enfront dels mateixos models de la competència.


Resistència estàtica

El seu específic disseny assegura una gran estabilitat i un perfecte agafen tamiento en el terreny.


Resistència dinàmica

La forma i secció del pal li confereixen una alta capacitat de tor sión. Això permet l’absorció de vents laterals i la vibració al que és sotmès durant la verema amb màquines.


Els allotjaments del filferro

Sense arestes tallants , minimitza la fricció del filferro, perllongant la vida útil del mateix.

 

S’ha minimitzat l’allotjament del filferro amb el que el pal guanya en resistència, sense perdre la facilitat de muntatge del filferro

 

El seu ranurado altern evita el debilitament del pal , tant al moment del clavat com durant tota la vida util posterior de l’espatllera

INDICACIONS DE INSTALACION
Especialment recomanat para:

• Sòls solts i/o sorrencs

• Emparrats de mitja càrrega de producció 

• Espatlleres d’altura fins a 2 metres ( pal )

 

S’aconsella un clavat d’entre 1/3 i 1 /4 de la longitud total del pal en funció de les condicions de la finca.

 

La distància recomanada entre pals és de 5 a 6 metres.

 

En finques molt exposades al vent convé reduir la distància entre pals a 3-4 metres en les primeres files d’exposició al mateix.

 

 

DISPONIBILITAT
Altura de pal                      Espessor de xapa

1,50 m.                                         1,5 mm.

1,70 m.                                         

1,80 m.

2,00 m.

bottom of page