top of page

Pal Extrem

CARÁCTERÍSTICAS DE MATÈRIA PRIMERA

Acer Estructural amb un límit elàstic garantit superior a 250 N/ mm2, segons norma EN-10142. Recobriment Zenzimir de 20 micres per tots dos que protegeix al pal de la corrosió.

 

Es disposa d'altres recobriments Zn-Al i Zn-Mg (per encàrrec) que dupliquen la resistència a la corrosió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Gran resistència mecànica

El plec de rematada de 180 o li confereixen una resistència afegida a esforços de flexió i torsió.


Resistència estàtica

El seu disseny específic per l'amarri dels filferro de vegetació , minimitzen el parell torsor, que transmeten els mateixos i que tendeixen a revirar el pal.


Resistència dinàmica

La forma i secció del pal li confereixen una alta resistència a la torsió.

 

La seva gran versatilitat permet adaptar tot tipus d'accessoris (tensors, gripples, elevadors, cadenetas,.....)

INDICACIONS DE INSTALACION
 

El pal extrem s’adapta a tot tipus d’emparrats.

 

S’aconsella un clavat d’entre 1/3 i 1 /4 de la longitud total del pal en funció de les condicions de la finca.

 

 

DISPONIBILITAT                        
Altura de pal                      Espessor de xapa

1,80 m.                                         2,00 mm.

2,00 m.

2,20 m.

2,50 m.

bottom of page