Pal Extrem

CARÁCTERÍSTICAS DE MATÈRIA PRIMERA

Acer Estructural amb un límit elàstic garantit superior a 250 N/ mm2, segons norma EN-10142. Recobriment Zenzimir de 20 micres per tots dos que protegeix al pal de la corrosió.

 

Es disposa d'altres recobriments Zn-Al i Zn-Mg (per encàrrec) que dupliquen la resistència a la corrosió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Gran resistència mecànica

El plec de rematada de 180 o li confereixen una resistència afegida a esforços de flexió i torsió.


Resistència estàtica

El seu disseny específic per l'amarri dels filferro de vegetació , minimitzen el parell torsor, que transmeten els mateixos i que tendeixen a revirar el pal.


Resistència dinàmica

La forma i secció del pal li confereixen una alta resistència a la torsió.

 

La seva gran versatilitat permet adaptar tot tipus d'accessoris (tensors, gripples, elevadors, cadenetas,.....)

INDICACIONS DE INSTALACION
 

El pal extrem s’adapta a tot tipus d’emparrats.

 

S’aconsella un clavat d’entre 1/3 i 1 /4 de la longitud total del pal en funció de les condicions de la finca.

 

 

DISPONIBILITAT                        
Altura de pal                      Espessor de xapa

1,80 m.                                         2,00 mm.

2,00 m.

2,20 m.

2,50 m.