top of page

Pal NR8

CARÁCTERÍSTICAS DE MATÈRIA PRIMERA

Acer Estructural amb un límit elàstic garantit superior a 250 N/ mm2, segons norma EN-10142. Recobriment Zenzimir de 20 micres per tots dos que protegeix al pal de la corrosió.

 

Es disposa d’altres recobriments Zn-Al i Zn-Mg ( per encàrrec ) que dupliquen la resistència a la corrosió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Gran resistència mecànica

8 nervis perfectament definits

al mateix temps que li doten de gran rigidesa.


Resistència estàtica

El seu específic disseny de nervis assegura

li confereixen una gran resistència,

una enorme estabilitat i un

perfecte assentament en el terreny

Gran envergadura , que permet agafar un gran “mos de terra”, aportant l’estabilitat òptima requerida per a l’emparrat.

 

Resistencia dinámica

La forma y sección de este poste lo dotan de una alta capacidad de torsión. Permite así la absolución de lastensiones laterales del viento y de los posibles impactos de la maquinaria.


Els allotjaments del filferro

La seva estudiada cavitat totalment eximeix d’arestes tallants minimitza la fricció del filferro, perllongant d’aquesta manera la seva vida útil.

El disseny en forma de “H” invertida aconsegueix una ràpida i senzilla col·locació del filferro, al mateix temps que impedeix enèrgicament que el filferro se surti.

El seu ranurado altern evita el debilitament del perfil en tota la seva extensió.

La versatilitat dels nivells dels allotjaments permet pujar i baixar el filferro amb un senzill moviment.

La distància entre allotjaments és de 10 cm.

INDICACIONS D'INSTAL·LACIÓ
Especialment recomanat para:

• Terra solts i/o sorrencs.

• Emparrats de mitjana-alta càrrega de producció 

• Espatlleres de dimensions mitjanes-altes.

 

 

S'aconsella un clavat d'entre 1/3 i 1/4 de la longitud total del pal en funció de les condicions de cada finca.

La distància recomanada entre pals és de 5 a 6 metres

 

 

DISPONIBILITAT                        
Altura de pal                      Espessor de xapa

1,50 m.                                         1,2 mm.

1,70 m.                                         1,5 mm.

1,80 m.

2,00 m.

2,20 m.

2,30 m.

2,50 m.

bottom of page